Coaches  • Alejando Martinez- Kids Brazilian Jiu-Jitsu Instructor

  • Daniel Lasher- Brazilian Jiu-Jitsu Instructor

  • Kade Lawson- Brazilian Jiu-Jitsu Instructor